Any success working with OpenCV on the PineA64?
#1
Tôi hiện đang làm việc trên nhiều dự án sử dụng OpenCV và đã tự hỏi nếu có ai đó đã thành công trong việc làm việc trên PineA64 do nó có CPU ARM64 chứ không phải phiên bản ARMv7 hoặc ARMv8 (Simlar to the TX2 hoặc RP3).


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  Star64 first boot (and success) bortzmeyer 1 1,392 05-24-2023, 02:45 AM
Last Post: draintroup
  Ctrl + Shift + Tab not working in Firefox Bolitoglossa 2 3,996 08-21-2020, 04:05 AM
Last Post: Bolitoglossa
  Input not working after a forced shutdown dic1911 1 3,371 12-24-2018, 07:45 PM
Last Post: tllim
  opencv on rock64 bendiro 4 7,061 02-07-2018, 05:08 AM
Last Post: xalius
  Mini-Tutorial to get a linux Desktop GUI working on Pine64+ speedro86 15 26,135 04-05-2017, 01:45 PM
Last Post: speedro86
  RESOLVED - LCD screen not working, HDMI does asuras 10 15,517 04-02-2017, 08:12 AM
Last Post: Luke
  PineA64 Getting Started Guide khgoh 12 25,250 03-04-2017, 08:53 PM
Last Post: Doryan
  Getting z-wave module working under ubuntu marcosti 6 11,684 02-10-2017, 07:53 AM
Last Post: JamesWatt
  Is the Wifi module working? clawinus 8 10,386 11-23-2016, 10:09 AM
Last Post: clawinus
  Any luck getting JACK working on the pine64? tampadave 1 3,370 09-23-2016, 06:54 PM
Last Post: pfeerick

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)