PINE64

Full Version: Any success working with OpenCV on the PineA64?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tôi hiện đang làm việc trên nhiều dự án sử dụng OpenCV và đã tự hỏi nếu có ai đó đã thành công trong việc làm việc trên PineA64 do nó có CPU ARM64 chứ không phải phiên bản ARMv7 hoặc ARMv8 (Simlar to the TX2 hoặc RP3).