PINE64
What images will rock have available on release? - Printable Version

+- PINE64 (https://forum.pine64.org)
+-- Forum: ROCK64 (https://forum.pine64.org/forumdisplay.php?fid=85)
+--- Forum: Linux on Rock64 (https://forum.pine64.org/forumdisplay.php?fid=88)
+--- Thread: What images will rock have available on release? (/showthread.php?tid=6224)What images will rock have available on release? - tymbusku - 06-29-2018

Chào mọi người !
Tôi havent thấy bất kỳ hình ảnh os phát hành được đăng để thử nghiệm hoặc cho những người có ban phát hành trước hoặc cách khác. Tôi đoán im chỉ hỏi hình ảnh os chúng ta sẽ thấy khi lô hàng đầu tiên nếu chúng tôi đặt hàng trước?

Im quan tâm đến debian chủ yếu, nhưng im cũng quan tâm đến những gì els e sẽ có sẵn. Với mức giá này có thể thay thế một số pi cho tôi.


RE: What images will rock have available on release? - joe - 06-29-2018

(06-29-2018, 06:33 AM)tymbusku Wrote: Chào mọi người !
Tôi havent thấy bất kỳ hình ảnh os phát hành được đăng để thử nghiệm hoặc cho những người có ban phát hành trước hoặc cách khác. Tôi đoán im chỉ hỏi hình ảnh os chúng ta sẽ thấy khi lô hàng đầu tiên nếu chúng tôi đặt hàng trước?

Im quan tâm đến debian chủ yếu, nhưng im cũng quan tâm đến những gì els e sẽ có sẵn. Với mức giá này có thể thay thế một số pi cho tôi.

1. https://github.com/ayufan-rock64/linux-build/releases

2. https://www.armbian.com/rock64/